કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹525
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પહેલી વીણી :વાવણી પછી 55-60 દિવસ
  • ફળ પાકનો રંગ : ઘાટ્ટો લીલો
  • ફળ પાકનો આકાર :મધ્યમ જાડું
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 20-24 સેમી
  • લક્ષણો :ઉપજ આપતી હાયબ્રીડ જાત છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન