કર્તવ્ય માહી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹460 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી :વાવણી પછી 60 દિવસ
  • ફળ પાકનો રંગ : મધ્યમ ઘેરો લીલો, આકર્ષક રંગ
  • ફળ પાકનો આકાર : મધ્યમ લંબાઈનું કાંટાળું
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 16-18 સે.મી
  • લક્ષણો : ખૂબ જ ઉચ્ચ ઉપજ આપતો અને ઝડપથી ઉગતો છોડ છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન