કર્તવ્ય મોદીજી બીજી II કપાસ(૪૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹853 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વરસાદ તેમજ પાણી આધારિત જમીન માટે યોગ્ય જાત છે. 
  • ઓછા સમયમાં વધુ પ્રોડકશન આપતી જાત છે. (૧૩૫-૧૪૦ દિવસ ) 
  • વહેલી પાકતી જાત છે. 
  • ચુસીયા જીવાત સામે સહનશીલતા ધરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન