કર્તવ્ય સુપર્બ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹780 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ૧૦૦-૧૧૦ દિવસમાં પરિપક્વ થાય છે.
  • વધારે ડાળીઓ સાથે સારી લંબાઈ ધરાવતો છોડ છે.
  • સુકારા સામે ખુબ સારી સહનશીલતા ધરાવે છે.
  • ૩-૫ મુખ્ય ડાળી ધરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન