કર્તવ્ય હેરોન વાઈટ હાયબ્રીડ મૂળા (૧૦૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹250 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાનો સમયગાળો : 35-40 દિવસ
  • પાંદડાના પ્રકાર : પાલક પત્તા ટાઈપ
  • મૂળનો પ્રકાર : નળાકાર
  • મૂળની લંબાઈ : 18-20 સે.મી
  • મૂળનો કલર : આકર્ષક સફેદ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન