કર્તવ્ય - 03 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹652 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : 55-60 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર :ટટ્ટાર છોડ ફળ
  • પાકનો રંગ : લીલો ફળ પાકની લંબાઈ : 13-15 સેમી
  • ફળ પાક નો વ્યાસ : 1.2 સે.મી
  • તીખાશ : તીખું
  • રોગ પ્રતીકારકતા : સુકારા સામે સહનશીલ
  • લક્ષણો : સુકાવવા માટે ઉત્તમ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન