કર્તવ્ય- 05 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹580 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી :ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા પછી 60 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર :ટટ્ટાર પ્રકારનો છોડ
  • ફળ પાકનો રંગ : ઘાટ્ટો લીલો ફળ
  • પાકની લંબાઈ : 7-8 સેમી
  • ફળ પાક નો વ્યાસ : 0.7-0.8 સે.મી
  • તીખાશ : વધારે તીખાશ
  • રોગ પ્રતીકારકતા : વાયરસ સામે સારી સહનશીલતા
  • લક્ષણો :ફળ પાકો ટૂંકા અને આકર્ષક હોય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન