કર્તવ્ય- 101 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹590 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : 60-65 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર :ફેલાતા પ્રકારના છોડ
  • ફળ પાકનો રંગ : આકર્ષક લીલો ફળ
  • પાકની લંબાઈ : 15-17સેમી ફળ
  • પાક નો વ્યાસ : 2.5 સે.મી
  • તીખાશ : ઓછી તીખાશ રોગ
  • પ્રતીકારકતા : વાયરસ સામે સારી સહનશીલતા
  • લક્ષણો :લીલા વેચવા તેમ અથાણાં માટે સારા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન