કર્તવ્ય -216 રિસર્ચ ગુવાર( ૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹325 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : 40-45 દિવસે
  • ફળ પાકનો રંગ:આકર્ષક લીલો
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 10-12 સે.મી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન