કર્તવ્ય 22 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹300 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઊંચાઈ : 90-95 સે.મી
  • તેલ નું પ્રમાણ : ૫૦ -૫૧ %
  • ચોમાસા, અને ઉનાળામાં ખેતી માટે યોગ્ય જાત છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન