કર્તવ્ય-23 મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹615 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી 50-55 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર :ફેલાતો છોડ
  • ફળ પાકનો રંગ :પોપટી લીલો ફળ
  • પાકની લંબાઈ : 14-16 સેમી
  • ફળ પાક નો વ્યાસ : 1.2 થી 1.3 સેમી,
  • તીખાશ : મધ્યમ તીખાશ
  • રોગ પ્રતીકારકતા : વાયરસ સામે સારી સહનશીલતા
  • લક્ષણો : લીલા મરચાનો હેતુ,ગરમી સામે સારી સહનશીલતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન