કર્તવ્ય 41 રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹340 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની લંબાઈ : ૬૦-૬૫ સેમી
  • ફૂલ આવવાના દિવસ : ૩૫-૪૦ દિવસ
  • પાકવાન દિવસ: ૭૦-૮૦ દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન