કર્તવ્ય kscu - 11 કાકડી (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પહેલી વીણી : 35-40 દિવસે
  • ફળ પાકનો રંગ: લીલા કલરના ફળ
  • પાક ફળ પાકનું વજન : 150-180 ગ્રામ
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 15-18 સે.મી
  • ફળ પાકનો આકાર: સમાન નળાકાર સાઈઝના ફળ પાક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન