કૃષિકલ્પ ધનુષ રિસર્ચ બાજરા (1.5 કિલો )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹580 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસ: 70થી 75 લાંબા અને ભરાવદાર ડુંડા,
  • પાક્યા પછી પણ લીલા રહેવાની ક્ષમતા,
  • ખાવા તથા ચારા માટે ઉત્તમ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન