કૃષિકલ્પ સિંઘમ બીજી II કપાસ ( ૪૭૫ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹853
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસ: 150 થી 160,
  • વધુ ફળ શાખા અને ઊંચો ખુલ્લા પ્રકારનો છોડ,
  • મધ્યમ રુવાટી વાળા પાન,
  • ઓછી ચૂસિયા જીવાત,
  • મધ્યમ થી મોટા જીંડવા.
  • સરળ વીણાટ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન