ક્રિસ્ટલ એ સ્ટાર પ્રો (થાયોમીથોકઝામ ૩૦ % એફએસ)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય જીવાત : થ્રીપ્સ, મોલો મચ્છી, લીલા તડતડિયા, સફેદ માખી, થડની માખી, લીલા તડતડિયા, શૂટ ફ્લાય, ઉધઈ
  • પ્રમાણ :150-160 મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન