ક્રિસ્ટલ લિબેરો (ક્વિનાફોસ 25% ઇસી)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય જીવાત :જીંડવા ની ઈયળ, ગાભમારાની ઈયળ, પાન વડનારી ઈયળ/ ફોલ્ડર, લીફ હોપર, હિસ્પા, ઈયળ, ગ્રીડલ બીટલ, પાનકોરિયું, થડ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ, એપિલચા બીટલ, કથીરી, લીંબુ: ફળની માખી,રાયડાની રાયડામાં માખીની ઈયળ, સાંઢા ની ઈયળ
  • પ્રમાણ :600-1200 મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન