ક્રિસ્ટલ સેફ્રોન (ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦% એસ સી )

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય જીવાત :ચૂસનાર અને ચાવવાવાળી જીવાત
  • પ્રમાણ :૦.૫ - ૨ લીટર / એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન