ક્રિસ્ટલ સોનેટ (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% WP)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય જીવાત :સફેદ માખી, થ્રીપ્સ, મોલો મચ્છી, લીલી પોપટી, હીરાફૂદી, કથીરી, માળની ઈયળ
  • પ્રમાણ :250 ગ્રામ/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન