જયનિત અજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹411
મુખ્ય મુદ્દા:

  • લીસી (રૂંવાટી વીનાની) તથા એક સાથે પાકતી શીંગો અને મોટા, કાળા તથા ચમકતા દાણાવાળી જાત
  • પીળિયા રોગ સામે પ્રતિકારક તેમજ ઉંચુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન