જયનિત અવતાર રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹321
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ડાળીઓ વાળી તથા ૯૦ થી ૧૦૦ સે.મી. ઊંચાઈ ધરાવતી જાત
  • ચોમાસુ તથા ઉનાળુ બંને રૂતુ માટે વાવણીલાયક જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન