જયનિત એક્સ.એલ.-૨૦૨૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹701 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધુ તથા ઓછા વરસાદ તેમજ વધારે ગરમી સામે પ્રતિકારક જાત
  • ૮ થી ૯ ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતી તેમજ વધારે ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન