જયનિત એક્સ.એલ.-૫૦૫૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹751
મુખ્ય મુદ્દા:

૮ થી ૧૦ ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતી તેમજ વધારે ઉત્પાદન આપતી જાત

પાણી ભરાવાની (લોજીંગ), કુતુલ (બાવા) તથા અંગારિયા રોગ પ્રતિકારક જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન