જયનિત એક્સ.એલ.-૭૦૭૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹851
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૮ થી ૧૦ ફૂટ ઊંચાઈ, વધારે ઉત્પાદન તેમજ વહેલી પાકતી જાત
  • દાણા કઠણ, મીઠા તથા સ્વાદિષ્ટ તેમજ લીલો-સૂકો ઘાસચારો પણ રસદાર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન