જયનિત ઓમકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1401
મુખ્ય મુદ્દા:

  • દરેક પ્રકારની જમીન માટે અનુકૂળ તેમજ સુકારા અને પાંદડીયા રોગ પ્રતિકારક જાત
  • ખરીફ અને શિયાળુ બંને ઋતુમાટે અનુકૂળ તેમજ ગોળ અને નાના દાણા વાળી વધારે ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન