જયનિત કોમ્બેટ હાઈબ્રીડ રાયડો (૧ કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૧૦૫ થી ૧૧૫ દિવસે પાકતી જાત
  • પિયત અને બિનપિયત બંને વિસ્તાર માટે ખુબ જ અનુકૂળ જાત
  • ઇમીડાકલોપરીડ તથા થાયમેથોક્ઝામ કોટેડ બીજ
  • ૧૫ થી ૧૮ મુખ્ય શાખાઓ તથા ૩૦ થી ૩૫ ઉપશાખાઓ ધરાવતો છોડ
  • અંદાજીત ૧૬૫ થી ૧૮૦ સેમી ઊંચાઈ ધરાવતો છોડ
  • તેલ ની માત્રા વધારે હોવાથી ઊંચી ઉત્પાદન આપતી જાત
  • કાળા રંગના મધ્યમથી મોટા દાણા હોવાથી ઊંચો ભાવ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન