જયનિત ક્રાંતિ રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹401
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૧૨ થી ૧૫ ડાળીયુક્ત, ઝૂમખામાં લાગતી શીંગોવાળી તથા એક સાથે પાકવાવાળી જાત
  • પીળિયા રોગ સામે સહનશીલ તેમજ ચોમાસુ અને ઉનાળુ બંને ઋતુમાં વાવણીલાયક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન