જયનિત જયકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹951
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ખરીફ અને શિયાળુ બંને ઋતુ માટે અનુકૂળ તેમજ વધારે ઘાસચારો આપતી અને વહેલી પાકતી જાત
  • થડ અને મૂળ મજબૂત હોવાથી વાવાઝોડા સામે ટકી રહે છે તેમજ ઊભા પાન હોવાથી વધારે ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન