જયનિત તેજ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • આશરે ૧૦૦ થી ૧૦૫ દિવસે પાકતી જાત છે
  • ફૂલ ચક્કરની સંખ્યા અંદાજિત ૧૨ થી ૧૫ ઇમિડાક્લોપ્રીડ તથા વિટાવેક્ષ પાવડર કોટેડ બીજ જમીનજન્ય તથા રસચૂસક જીવાત સામે વધારે પ્રતિકારક
  • છોડ પાર ૫૦% ફૂલ આશરે ૫૫ થી ૬૦ દિવસે જોવા મળે
  • સુગંધિત તેલની ટકાવારી ઊંચી હોવાથી દાણો વધુ વજનદાર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન