જયનિત પાવર રિસર્ચ રાયડો (પીળી સરસોં ) (૧ કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • અંદાજિત ૧૦૫ થી ૧૧૫ દિવસમાં પાકતી જાત
  • ઘાટા પીળા રંગના મધ્યમ કદના દાણા
  • વધારે તેલની માત્રા ૪૦ થી ૪૨ % હોવાથી ઊંચો બજારભાવ
  • અંદાજિત ૯૦ થી ૧૨૦ સેમી ઊંચાઈ ધરાવતો છોડ
  • અંદાજિત ૧૯ થી ૨૧ કવીન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદન આપતી જાત
  • આકર્ષક પાઉચ પેકીંગમાં ઉપલબ્ધ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન