જયનિત પુજન રિસર્ચ તલ (કાળા) (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹401
મુખ્ય મુદ્દા:

મધ્યમ મોટા કદના તેમજ ચમકદાર કાળા રંગના દાણા

વધુ ડાળિયો તેમજ ૧૧૦ થી ૧૨૫ સે.મી. ઊંચાઈ ધરાવતો છોડ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન