જયનિત માર્શલ રિસર્ચ રાયડો (૧ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • ૧૦૫ થી ૧૧૫ દિવસના ગાળામાં પાકતી જાત
  • ૧૦ થી ૧૨ ની સંખ્યામાં મુખ્ય શાખાઓ સાથે ૨૩ થી ૨૫ ઉપશાખાઓ ધરાવતો મધ્યમ ઊંચો છોડ
  • જાડી તથા ભૂરાશ પડતા કાળા રંગની લાંબી શીંગો સાથે મધ્યમ મોટા દાણા
  • તેલની ટકાવારી 40 થી ૪૨ % અન્ય જાતોની સરખામણીએ ઊંચું ઉત્પાદન અપાતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન