જયનિત લીડર ગમ ગુવાર એક સોટી વાળા (૨ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹501
મુખ્ય મુદ્દા:

  • સોટીયા પ્રકારનો ૧૧૦ થી ૧૨૫ સે.મી. ઉંચાઇ ધરાવતો છોડ
  • ઝૂમખમાં લાગતી તેમજ એક સાથે પાકતી શિંગો તથા શીંગો ખરવા અને તુટવા સામે સહનશીલ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન