ધનલક્ષ્મી જમ્બો બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મધ્યમ ઊંચાઈ વાળો અને રૂંવાટી વાળું પાન ધરાવતો છોડ ચુસીયા પ્રકારની જીવાત સામે પ્રતિકારક
  • પાકનો સમયગાળો ૧૪0 દિવસ (વહેલી પાકતી જાત છે)
  • મધ્યમ થી મોટું જીંડવું ધરાવે છે (૫.૩ થી ૫.૫ ગ્રામ )
  • સારી ફાટ હોવાથી વીણવામાં સરળતા રહે છે
  • રેસાની લંબાઈ ૨૮ થી ૨૯ મી.મી.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન