ધનલક્ષ્મી પ્રચંડ પ્રો પ્લસ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹853 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • મધ્યમ ઊંચાઈ (150- 160સે.મી.)
  • મધ્યમ રૂંવાટી વાળું પાન અને ચુસીયા સામે પ્રતિકારક
  • મોટું જીંડવું (6થી 6.5ગ્રામ )
  • મધ્યમ પરિપક્વતા (160 થી 165 દિવસ)
  • પાક વ્યવસ્થાપન પર આધાર રાખીને સંભવિત 30 થી 32  ક્વિન્ટલ/હેક્ટર ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન