ધનલક્ષ્મી ફૂલે વિક્રમ ચણા (૪o કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • વૃદ્ધિનો પ્રકાર -સેમી ઈરેક્ટ  એટલે કે અર્ધ ઉભડી જાત
  • પર્ણ નો રંગ: આછો લીલો
  • બ્રાઉન રંગ નો ભરાવદાર દાણો
  • છોડ ની ઊંચાઈ ૫૫ સે.મી.  (અંદાજીત દોઢ થી બે ફૂટ)
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન