ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૨૮ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મધ્યમ વહેલી પાકતી જાત .
  • મુખ્ય માળ ની લંબાઈ ૨.૭૫ થી ૩ ફૂટ
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક
  • ઘાટી માળ.
  • ગૌણ માળ ની લંબાઈ (૧.૫ થી ૨ ફૂટ )
  • ૧૪ થી ૧૬ શાખાઓ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન