ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • મધ્યમ  ઘાટી માળ.
  • વહેલી પાકતી જાત
  • આછા લાલ રંગનો થડ.
  • મુખ્ય માળ ની લંબાઈ (૨.૫ થી ૩ ફૂટ )
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત
  • ૧૬ થી ૧૮ શાખાઓ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન