ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૪ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વૃદ્ધિનો પ્રકાર -સેમી ઈરેક્ટ
  • વહેલા પાકતી જાત (૧૦૫ થી ૧૦૬ દિવસ)
  • સામાન્ય અને વહેલા વાવણીની સ્થિતિ માટે યોગ્ય
  • લાંબી  પુંખ (૪૮ થી ૫૦ બીજ)
  • પાનનો ગેરૂ જેવા રોગો માટે પ્રતિરોધક
  • પાક વ્યવસ્થાપન પર આધાર રાખીને સંભવિત ૪0 થી ૪5  ક્વિન્ટલ /હેક્ટર ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન