ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૬ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વૃદ્ધિનો પ્રકાર – મધ્યવર્તી
  • સામાન્ય દિવસે પાકતી જાત (૧૦૫ થી ૧૧૦)
  • સામાન્ય અને મોડી વાવણીની સ્થિતિ માટે યોગ્ય
  • વધારે લાંબી પુંખ (૬૦ થી ૬૫ બીજ)
  • સ્ટેમ રસ્ટ અને લીફ બ્લાઈટ જેવા રોગો માટે પ્રતિરોધક
  • પાક વ્યવસ્થાપન પર આધાર રાખીને સંભવિત ૪5 થી 50  ક્વિન્ટલ /હેક્ટર ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન