ધનલક્ષ્મી 46 ડી 55 ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઊંચાઈમાં વામન
  • વૃદ્ધિનો પ્રકાર -સેમી ઈરેક્ટ 
  • મોડા પાકતી જાત ( ૧૧૫ થી ૧૨૦ દિવસ )
  • સામાન્ય વાવણીની સ્થિતિ માટે યોગ્ય
  • સામાન્ય પુંખ (૪૩ થી ૪૫ બીજ )
  • પાક વ્યવસ્થાપન પર આધાર રાખીને સંભવિત ૪8 થી 50  ક્વિન્ટલ /હેક્ટર ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન