પાટીદાર લક્ષ્મી રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિ.ગ્રા.)

રેટિંગ: | 0.00

  •  છોડવા ની ઊંચાઈ મધ્યમ અને ૨૦૦-૨૧૦ સે.મી.
  • દાણા મોટા અને ચમકદાર ખાવા માં સ્વાદિષ્ટ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન