પાટીદાર - ૩૪૪ રીસર્ચ રાયડો (૧ કિ.ગ્રા.)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડવો વધારે ડાળીવાળો, મધ્યમ ઊંચાઈ અને ઉત્તમ પીળા રંગ. 
  • રોગ પ્રતિકારક વળી જાત.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન