પોકાર કામિની મગફળી (૨૦ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹4000 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડનાં વૃદ્ધિ નો પ્રકાર :- ઉભડી જાત
  • છોડની ઊંચાઈ :- 30-40 સે.મી.
  • પાકવાના દિવસ :- 105 દિવસ
  • મગફળી ના દાણા :- ગુલાબી રંગનો દાણો (50 ટકા તેલની ટકાવારી)
  • લક્ષણો :- પોકાર કામિની ચોમાસું તેમજ ઉનાળાની ઋતુ માટે સૌથી વધુ અનુકૂળ છે, જેમાં વધુ ઉત્પાદનની સંભાવના છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન