પોકાર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -૯ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹450
મુખ્ય મુદ્દા:

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત જાત
  • સુકારા તથા મૂળ ના કોહવારા સામે પ્રતિકારક
  • ઉત્પાદન ક્ષમતા ૩૮૦૦ કિલો /હે.
  • પિયત વિસ્તાર માટે અનુકૂળ જાત તેલના ટકા વધુ તથા દાણાનું વજન વધારે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન