પોકાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત GCH -7 હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા સંશોધિત જાત
  • પહેલી વીણી: વાવેતર કર્યાના ૧૧૦-૧૨૦ પછી
  • તેલની ટકાવારી - ૪૮-૪૯%

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન