પોકાર ધનરાજ હાઈબ્રીડ કપાસ બી જી II (૪૭૫ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹853 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકનો સમયગાળો :- 140-150 દિવસો
  • પ્રથમ ફૂલ આવવાના સમયગાળો :- વાવેતર પછી 35-40 દિવસે
  • છોડની ઊંચાઈ :- 140-150 cm
  • છોડની આદત :- ફળ આપનાર ડાળી , ખુલ્લી વૃદ્ધિ
  • પાંદડાનું કદ :- મધ્યમ
  • પાંદડાનો રંગ :- લીલો
  • ફૂલની પાંખડીનો રંગ :- પાંખડીઓ આછા પીળા અને પીળા રંગના પૂકેશર
  • જીંડવા નું સરેરાશ વજન :- 4-5 ગ્રામ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન