પોકાર પ્રિયા ગુવાર બિયારણ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹500
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફૂલો આવવાના દિવસો :- વાવેતર ના 25 દિવસ પછી
  • શિંગો ની સાઈઝ :- 14 cm
  • શીંગ :- આકર્ષક ઘાટી લીલી શિંગો
  • પહેલી વીણી :- 40-43 દિવસ
  • ઉત્પાદન ક્ષમતા :- આકર્ષક શિંગો સાથે વધુ ઉત્પાદન ધરાવતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન