પોકાર બાલા રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹700
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની ઊંચાઈ :- 165-175 cm
  • પાંદડા :- લીલો 50%
  • ફૂલ અવસ્થા :- વાવેતર ના 45-65 દિવસ પછી
  • થડ/ડાળીનો રંગ :- વધુ લાલાશ પડતું
  • પહેલી લૂમ પાકવાનો સમય :- વાવેતર ના 95-100 દિવસ પછી
  • સરેરાશ ડાળીઓના નંબર :- 14-18
  • પાકવાના દિવસો :- 170-175 દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન