પોકાર મોગેમ્બો રિસર્ચ દિવેલા (૧ કિગ્રા )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹700
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની ઊંચાઈ :- 140-160 cm
  • પાંદડા :- લીલો 50%
  • ફૂલ અવસ્થા :- વાવેતર ના 55-56 દિવસ પછી
  • થડ/ડાળીનો રંગ :- વધુ લાલાશ પડતું 
  • પહેલી લૂમ પાકવાનો સમય :- વાવેતર ના 105-110 દિવસ પછી
  • સરેરાશ ડાળીઓના નંબર :- 14-18
  • પાકવાના દિવસો :- 170 દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન